Analiza optimalnog modela upravljanja plažama na području Grada Vodica

Odgovor na pitanje LNM  u vezi modela upravljanja plažama

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo Marko Lugović, dipl.ing.građ., odgovor na pitanje, postavljeno na aktualnom satu od strane LNM, u vezi modela upravljanja plažama, dostavio je u pisanom obliku na 104 stranice.
Analizirajući dostavljeni materijal, za vas smo izdvojili najvažnije dijelove:

1.5.1 Model upravljanja putem koncesije
Prema prijedlogu modela upravljanja putem koncesije, plažama na području Grada Vodica upravljao bi koncesionar.
Koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža na području Grada Vodica daje Šibensko-kninska županija odnosno Skupština Županije i to na rok od 20 godina, koji se na zahtjev ovlaštenika koncesije može iznimno produžiti do 30 godina.
Kao potencijalno zainteresirani koncesionari analizirani su:
a. Grad Vodice (trgovačko društvo u vlasništvu Grada);
b. Hotel ili kamp;
c. Ostali interesenti (pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje obrta).
a) Grad Vodice kao koncesionar (čitaj: Leć)
Prednosti modela:
a. Dobivanjem koncesije za upravljanje plažama, Grad Vodice (ili poduzeće u vlasništvu Grada), mogao bi hipotetski ostvarivati prihode veće od jedne trećine prihoda, koje ostvaruje od sadašnje koncesijske naknade;
Nedostaci modela:
a. Ostvarivanje dodatnih prihoda značilo bi i angažiranje dodatnih resursa (ljudskih i financijskih), odnosno dodatne troškove;
b. Temeljna djelatnost Grada Vodice nije da bude koncesionar. Nedostatak specijalističkih znanja može rezultirati neefikasnim upravljanjem i nerealno visokim troškovima, čime dolazi u pitanje prednost ovog modela;
c. Dosadašnja negativna iskustva upravljanja od strane javnog sektora u RH (javni sektor je u pravilu „loš gospodar“, postoje tendencije prekomjernog zapošljavanja, nedostatak upravljačkog iskustva, nedostatak adekvatnih kadrova i sl.).
d. Rizik oportunitetnih troškova: ukoliko Grad ima dostatna financijska sredstva svrsishodnije je da ih uloži u projektnu dokumentaciju te da prepusti ulaganje u izgradnju objekata i/ili uređenje plaže privatnim koncesionarima u skladu sa zadanom dokumentacijom. Samim tim očekuje se da bi Grad ranije mogao ostvariti prihode od 1/3 koncesijske naknade, nego da angažira vlastita sredstva.
Praksa je pokazala da koncesionari u želji da maksimiziraju dobit imaju tendenciju izbjegavanja pojedinih odredbi Ugovora o koncesiji, a s druge strane regionalna samouprava (Županija) kao davatelj koncesije često je ograničena nedostatkom ljudskih i/ili financijskih resursa za adekvatnu periodičnu provedbu nadzora ostvarenja spomenutih odredbi.

OSNIVANJE NOVOG PODUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ PLAŽA
…osnovalo po principu javno-privatnog partnerstva, što znači da bi se sastojalo od predstavnika javnog sektora (Grad Vodice, Turistička zajednica Vodice i sl.) i privatnog sektora (hoteli, ugostitelji, privatni iznajmljivači i sl.) Ne postoji garancija da će Poduzeće za upravljanje i razvoj plaža dobiti koncesiju na javnom natječaju, jer se Poduzeće (koncesionar) bira sukladno propisima o javnoj nabavi. Ako se odobri Leću upravljanje plažama Komunalno poduzeće Leć d.o.o. treba osigurati dodatne financijske i ljudske resurse, za primjenu upravljanje i održavanje plažama bilo bi privremeno rješenje do donošenja novog zakonodavnog okvira, kojim bi se reguliralo upravljanje plažama u RH na dugi rok. (Građani su posebno osjetljivi na bilo kakvu zabranu javnog pristupa građana plažama, na ograđivanje plaža, a posebno na naplatu ulaza na plažu)

!!!!! Autor ove Studije predlaže Gradu Vodice Model upravljanja 3: upravljanje i održavanje plaža od strane trgovačkog poduzeća Leć d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. !!!!

Ciljevi zaštite prirode definirani Zakonom o zaštiti okoliša, između ostalog, i
(i) osiguranje sustava zaštite prirode radi njezina trajnog očuvanja,
(ii) osiguranje održivog korištenja prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode te uz što manje narušavanje ravnoteže njezinih sastavnica,
(iii) očuvanje prirodnosti tla, očuvanje kakvoće vode i mora, odnosno
(iv) sprječavanje ili ublažavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao što su posljedice tehnološkog razvoja i/ili obavljanja djelatnosti. Sukladno odredbama Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su skrbiti se o bio-raznolikosti i geo-raznolikosti na svome području te osiguravati uvjete za zaštitu i očuvanje vrsta, staništa te stanišnih tipova. Sve se to odnosi na cjelokupni obalni pojas, uključujući i plaže.
(v) Uredbom o kakvoći mora za kupanje propisuju se standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, a što podrazumijeva određivanje graničnih vrijednosti mikrobioloških pokazatelja i druge značajke mora. Mikrobiološki pokazatelji koji se prate u moru su crijevni enterokoki i Escherichia coli. Druge značajke kakvoće mora koje se prate su meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje morske vode.

Izdavanje koncesijskih odobrenja u nadležnosti općina i/ili gradova. Da bi se izdala koncesija za pomorsko dobro potrebno je utvrditi granicu pomorskog dobra, upisati ga u zemljišne knjige te mu, kroz prostorne planove, utvrditi namjenu. Prihod od koncesija dijele državni proračun, županija i općina/grad. S druge strane, prihodi od koncesijskih odobrenja u cijelosti pripadaju gradovima / općinama. Grad Vodice donosi svake godine Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Vodica za tu godinu. Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru usklađene su u potpunosti sa Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru te sa Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. Studija opravdanosti davanja koncesije (ima li Grad ovaj dokument????) mora postojati prije izdavanja koncesija i konc.odobrenja!!!!

PLAVA ZASTAVA – Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom.
UVJET!!!!! – Plaža mora u potpunosti pratiti zahtjeve uzorkovanja kvalitete vode i njihovih intervala
– Plaža mora u potpunosti ispoštivati standarde i zahtjeve analize kvalitete vode
– Područje plaže ne smije biti zahvaćeno industrijskim ili kanalizacijskim ispustima
– Plaža mora udovoljavati zahtjevima Plave zastave vezano uz mikrobiološki parametar fekalnih koli bakterija (E.coli) i crijevnih enterokoka/streptokoka
– Plaža mora udovoljavati zahtjevima Plave zastave za propisane fizičke i kemijske parametre: pH vrijednost, mineralna ulja i čestice.

BRISTAK: viđenje autora studije /
Teren podmorja zahvata je plitak s blagim padom dna nagiba od 1:20 do 1:40 u priobalnoj zoni. Radi se o zonama plitkog mora s obiljem manjih podmorskih grebena.
Takav teren, u izvornom obliku predstavlja za kupače neuglednu morsku obalu, a koju je moguće odgovarajućim graditeljskim zahvatima transformirati u atraktivnu kupališnu zonu sa znatno većim prihvatnim kapacitetom i gospodarskim potencijalom za valorizaciju u turizmu.
….a u dijelu Bristak praktično i nema značajnije infrastrukturne uređenosti i opremljenosti karakteristične za plažne prostore.
– osigurati održivo i razmjerno racionalnije upravljanje obalnim pojasom PBB (Plaža Bristak) u odnosu na postojeće stanje, primarno u vidu jačanja otpornosti obalne infrastrukture na nepovoljne prirodne utjecaje – erozija obale, poplave i sl.;
– doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta i zdravstvenog stanja stanovništva;
– doprinijeti poboljšanju uvjeta za turistički razvoj grada i županije;
– očuvanje prirodnih resursa i ekosustava.
Ukupna vrijednost uređenja procijenjena je na 80.000.000 kn.

PLAVA PLAŽA – !!!!! – Dosad je u gradnju po građevinskoj dozvoli utrošeno ukupno 5.000.000 kn; – Upravitelj još nije imenovan; – Trenutno plažu održava Grad Vodice i Leć d.o.o. – Troškovi godišnjeg održavanja su 150.000 kn.

PLAŽA SRIMA – – Dosad je u plažu investirano ukupno 2.500.000 kn; – Trenutno plažu održava i njome upravlja gradsko komunalno društvo Leć d.o.o. – Troškovi godišnjeg održavanja su 50.000 kn. (održavanje/ 168.517,80)

PLAŽA VRUJE – 572 m, korisne neto površine 6.509 m2, bazena unutar plaže površine 1.471 m2 te akvatorija plaže površine 11.060 m2.
Ukupna vrijednost uređenja prve 3 faze, po građevinskoj dozvoli iznosi 15.000.000 kn –
Dosada su provedene 2 faze – Dosad po građevinskoj dozvoli investirano: 9.000.000 kn –
Plaža Vruje trenutno se nalazi u 3. fazi uređenja – Troškovi godišnjeg održavanja su 80.000 kn – Upravitelj još nije imenovan – Plažu trenutno održava Grad Vodice i gradsko komunalno društvo Leć d.o.o


Autor ove studije predlaže model upravljanja plažama br.3, odnosno upravljanje i održavanje plaža od strane trgovačkog poduzeća Leć d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti. 8.3 Upravljanje od strane trgovačkog društva Leć d.o.o. Prema prijedlogu ovog modela plažama na području Grada Vodica upravlja trgovačko društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti Leć d.o.o.(u daljnjem tekstu: Društvo), čiji predmet poslovanja prema Sudskom registru uz ostale djelatnosti čine i sljedeće djelatnosti: djelatnost „Upravljanje i održavanje plaža“ te djelatnost „Ostale turističke usluge-iznajmljivanje pribora za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl“. Prema prijedlogu ovog modela cjeloviti prostor plaža zadržao bi javni karakter, uz davanje koncesijskih odobrenja Društvu za određene usluge i sadržaje (npr. iznajmljivanje ležaljki, suncobrana, sandolina, pedalina, daski za jedrenje i sl.). Prijedlog ovog modela upravljanja je da Grad Vodice sa društvom Leć d.o.o. potpiše Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja gradskih plaža (osim plaža pod koncesijom). Ugovornim odredbama specificirala bi se međusobna prava i obveze ugovornih strana i definirale djelatnosti upravljanja i održavanja za konkretne tematizirane plaže.

Pravna osnova
Gradsko vijeće Grada Vodica na 11. sjednici, od 18. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica – u daljnjem tekstu: Odluka („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18 i 03/18), kojom se utvrđuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Vodica, način i uvjeti njihovog obavljanja te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalne djelatnosti i poslova na području Grada Vodica. Sukladno odredbama članka 6. stavka 1. točke 3. Odluke ”Komunalnim djelatnostima smatra se i upravljanje plažama – održavanje plaža, kupališta, sunčališta, obalnog puta i drugih dijelova pomorskog dobra koji nisu dio lučkog područja ili pod koncesijom”. Sukladno odredbama članka 7. stavka 1. Odluke „Komunalne djelatnosti na području Grada Vodica obavljaju:
1. trgovačko društvo u su/vlasništvu Grada Vodica
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji
3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalnih djelatnosti“.

Sukladno odredbama članka 8. „Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima u su/vlasništvu Grada Vodica donosi Gradsko vijeće Grada Vodica“.

Analiza Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Vodica, pokazuje da postoji pravna osnova da komunalne djelatnosti upravljanja plažama, koje uključuju održavanje plaža, kupališta, sunčališta, obalnog puta i drugih dijelova pomorskog dobra koji nisu dio lučkog područja ili pod koncesijom obavlja trgovačko društvo u su/vlasništvu Grada Vodica. Leć d.o.o. predstavlja trgovačko društvo u suvlasništvu Grada Vodica. Leć d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti je društvo s ograničenom odgovornošću. Ovo komunalno poduzeće ustrojeno je odlukom o ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, donesenom na Općinskom vijeću Općine Vodice 29. prosinca 1995.godine. temeljni akt osnivanja bio je Društveni ugovor o osnivanju Leć d.o.o., a jedini osnivač (ĉlan Društva) Općina Vodice (kasnije Grad Vodice). Odlukom članova Društva, Grada Vodice i Općine Tribunj, od 08. svibnja 2018. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju iz 2016. godine i u cijelosti je zamijenjena novim aktom – Društvenim ugovorom o osnivanju LEĆ d.o.o., poslovni broj: OU-52/18-2. Sadašnji članovi Društva su Grad Vodice i Općina Tribunj. Direktor Društva je Stanko Birin, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Skupština društva LEĆ d.o.o. je organ u kojem članovi Društva donose odgovarajuće odluke, na koje su ovlašteni zakonom i Društvenim ugovorom. Grad Vodice na skupštini Društva predstavlja gradonačelnik, a Općinu Tribunj općinski načelnik, u svojstvu zakonskih zastupnika.
Prednosti modela:
a. Grad Vodice zadržava mogućnosti za strateško i operativno planiranje razvoja plaža po prijedlogu zona, tema, proizvoda, sadržaja i usluga, i to za cjeloviti prostor svih plaža na području Grada Vodica, što znači da je u mogućnosti implementirati najbolji koncept i svaku pojedinu plažu razviti u okviru zona sa različitim aktivnostima;
b. Mogućnost konceptualiziranja cjelokupnog prostora svih plaža omogućava otvoreni pristup svim njenim dijelovima, odnosno, zbog jedinstvenog interesa ne zahtijeva ograničava ili ograničavanje pristupa, a naplaćuju se samo usluge na plaži;
c. Grad Vodice zadržava potpunu kontrolu nad odabirom modela upravljanja plažama i nad dinamikom provedbe odabranog modela upravljanja (od dizajna i opremanja plaža, pa sve do davanja koncesijskih odobrenja putem Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja ili odabira koncesionara, ukoliko se daje koncesija za gospodarsko korištenje plaže (ili dijelova plaže ili pojedinih gospodarskih objekata na plaži od strane Šibensko-kninske županije) te i nadalje surađuje sa urbanistima, arhitektima, ekolozima, projektantima i ostalim stručnjacima za planiranje i razvoj plaža. Navedeni model upravljanja garantira kvalitetno i održivo upravljanje,  odnosno dobar balans između načela postizanja gospodarskih ciljeva i načela održivosti;
d. Ovim modelom osigurava se upravljanje plažama i održavanje plaža Grada Vodica, sve do usklađivanja relevantnih zakonskih propisa koji reguliraju upravljanje plažama.
Nedostaci modela:
a. Komunalno poduzeće Leć d.o.o. treba osigurati dodatne financijske i ljudske resurse za primjenu upravljanje i održavanje plažama.
b. Ovaj model bio bi privremeno rješenje do donošenja novog zakonodavnog okvira, kojim bi se    reguliralo upravljanje plažama u RH na dugi rok.

9. AKCIJSKI PLAN UREĐENJA

Imajući u vidu današnju najćešću strukturu ponude u priobalnim destinacijama držimo da možemo razgovarati o slijedećim dionicima: gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika, predstavnici upravnih odjela i službi, direktor turističke zajednice, predstavnik hotelijera, predstavnik iznajmljivača, predstavnici neposlovnih udruga (civilno društvo), predstavnik HGK – Županijske komore Šibenik, predstavnik Hrvatske obrtničke komore Šibensko-kninske Županije itd. Idealna skupina bila bi 10-tak osoba.

„Uz zadržavanje mogućnosti za strateško i operativno planiranje razvoja plaža po prijedlogu zona, tema, proizvoda, sadržaja i usluga, i to za cjeloviti prostor svih plaža od strane Grada Vodica, ovaj model upravljanja omogućava otvoreni pristup plažama, odnosno, njegova provedba ne zahtijeva ograđivanje ili ograničavanje pristupa plažama, a naplaćuju se samo korištenje usluga na plaži (ležaljke, suncobrani, pedaline i sl.). Ono što treba istaknuti je da se ovim modelom osigurava upravljanje i održavanje plaža Grada Vodica, sve do usklađivanja relevantnih zakonskih propisa koji reguliraju upravljanje plažama (koji reguliraju upravljanje plažama u Republici Hrvatskoj).”

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca