Moguće malverzacije Branke Juričev Martinčev

Projekt Gumno – Centar za posjetitelje

Ugovor o pravu građenja Šibensko – kninskoj županiji bivša gradonačelnica potpisala prije stupanja na snagu Odluke o sklapanju ugovora o pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za posjetitelje donesene na Gradskom vijeću Grada Vodica

Molimo građanstvo za strpljenje tokom čitanja ove objave, jer smo stavili brojne dokumente kako bi što detaljnije objasnili cijelu situaciju.

U članaku novinarke Davorke Blažević objavljenom u Slobodnoj Dalmaciji od 22.08.2019.godine  vezano uz prenamjenu zemljišta namjenjenog za sportsko rekreacioni centar u Račicama, u projekt Gumno, bivša gradonačelnica Vodica Branka Juričev Martinčev dala je slijedeću izjavu:

” Tri puta se o tome odlučivalo u Gradskom vijeću, svi su bili za taj projekt. Prvi put smo išli na GV radi izmjena i dopuna Prostornog plana kako bi se projekt mogao realizirati. Pa smo proveli javni uvid, javnu raspravu i potom usvojili izmijenjeni PP, i vijećnici su bili upoznati sa svim detaljima projekta. GV me ovlastilo da mogu dati županiji pravo građenja na tom zemljištu radi realizacije projekta ‘Gumno’. Zemljište nije darovano! Tek treba utvrditi kako će Grad Vodice za to zemljište biti obeštećen. ”

O čemu se radi? Najbolje objašnjenje možemo pronaći u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao i u Zakonu o zemljišnim knjigama.

PRAVO GRAĐENJA I UPIS

”Pravo građenja kao ograničeno stvarno pravo reguliraju odredbe članka 280. – 296. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a upis tog prava u zemljišnu knjigu reguliraju članak 21. stavak 4. i članak 34. Zakona o zemljišnim knjigama. Pravo građenja je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja da na površini toga zemljišta ili ispod njega ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti. Pravo građenja je u pravnom smislu izjednačeno s nekretninom.

Prema odredbi članka 286. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (dalje: ZV), pravo građenja osniva se na temelju pravnog posla vlasnika nekretnine koja se opterećuje, a može se osnovati i odlukom suda. Odredbom članka 287. stavak 1. ZV-a propisano je da se na temelju valjanog pravnog posla kojemu je cilj osnutak prava građenja osniva to pravo izvođenjem iz vlasništva nekretnine koja se njime opterećuje, a na način određen zakonom. Dvostruki upis u zemljišnoj knjizi propisan je odredbom članka 288. stavak 1. ZV-a i to na način da se upisuje kao teret na zemljištu koje opterećuje te upisom prava građenja kao posebnog zemljišnoknjižnog tijela u za to novoosnovanom zemljišnoknjižnom ulošku. Stavkom 3. istog članka određeno je da se zgrada, bude li izgrađena, upisuje u zemljišnu knjigu kao da je izgrađena na pravu građenja, s time da se nositelj prava građenja upisuje kao vlasnik u list B, u tom novoosnovanom zemljišnoknjižnom ulošku.”

Kronološki prikaz zbivanja vezano uz projekt Gumno:

Ovo je dnevni red 25. sjednice GV Grada Vodica održane 22.12.2016.godine, u kome je pod točkom 18. bilo:


Ovo je dio Zapisnika s 25. sjednice GV Grada Vodica održane 22.12.2016.godine  i zaključak 18. točke dnevnog reda:

 

Ovo je sadržaj Službenog glasnika Grada Vodica od 30.12.2016. Dakle, pod točkom 1.18 je objavljena  Odluka o sklapanju ugovora o pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za posjetitelje:

 

Izvadak iz Službenog glasnika Grada Vodica objavljenog 30.12.2016. u kome se nalazi Odluka o sklapanju ugovora o pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za posjetitelje:

SPORAZUM – Između Šibensko-kninske županije i Grada Vodica potpisan 14.04.2014.

UGOVOR o osnivanju prava građenja potpisan između Grada Vodica i Šibensko-kninske županije 28.12.2016.

 

ANEKS UGOVORA o osnivanju prava građenja potpisan između Grada Vodica i Šibensko-kninske županije 14.02.2017.

IZMJENA PROSTORNOG PLANA:

 •  Odluka o izradi III. izmjene prostornog plana koje donijelo je GV na 13. sjednici 16.2.2015
 • http://sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2015/05.pdf?fbclid=IwAR3z3h-l8L57HmjiY2M7Tm95atTRRgV7M8pMK8CdSFGufWOYYlSA_LasLvc      stranica.48.
 • III. OBUHVAT PLANA Članak 5. Izradom izmjena i dopuna Plana će se obuhvatiti područje unutar obuhvata Plana, u naselju Vodice, na lokalitetu Račice, zapadno od već izgrađenog nogometnog igrališta, koje područje je važećim Planom namijenjeno sportu i rekreaciji, te koje je smješteno na dvjema katastarski označenim česticama: 6446/1 i 6446/2 (dio) sve k.o. Vodice, koje su vlasništvo Grada Vodica, površine cca. 5,5 ha.
 • V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA – Članak 7. Ovim izmjenama i dopunama će se omogućiti izgradnja Regionalnog posjetiteljskog centra – infrastrukturnog objekta Ministarstva turizma za Šibensko-kninsku županiju, te (dovršenja u smislu izgradnje „stabilnih“ tribina) nogometnog stadiona i to sve neposrednom provedbom navedenog Plana.
 • Gradsko vijeće daje zeleno svjetlo i  kreće se u izradu ( vremenski oko pola godine)
 • U međuvremenu došlo je do Odluke o ispravku Odluke o izradi:  1. U Odluci o donošenju III. Izmjena i dopuna PPUG-a Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 05/15), sastavni dio koje je i elaborat III. Izmjena i dopuna PPUG-a Vodica, – broj k.č. u KO Vodice s koje se ostvaruju pristupi športsko rekreacijskom (posjetiteljskom) centru Račice se mijenja, sukladno promjeni nastaloj temeljem provedbe parcelacijskog elaborata u katastru (7177/30 umjesto 7177/1), – obuhvat i površina k.č. 6446/1 se mijenjaju, sukladno promjeni u katastru nastaloj temeljem provedbe parcelacijskog elaborata u katastru, čime se mijenja i obuhvat zahvata predmetne Izmjene i dopune PPUG-a Vodica.
 • Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica
  donosene na 18. sjednici održanoj 09. prosinca 2015. godine 
  stranica 59. d0 61.
 • 12.05.2015.
  https://sibenikevents.wordpress.com/2015/05/12/radi-izgradnje-regionalnog-centra-za-posjetitelje-grad-vodice-krece-u-izmjene-prostornog-plana/

”Grad Vodice potpisao je ugovor s tvrtkom Geoprojekt d.d. o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vodica. Gradsko je vijeće Grada Vodica početkom godine odlučilo pokrenuti izradu ovih promjena kako bi se omogućila djelomična promjena namjene površine u Račicama koja je dosada bila zona sporta i rekreacije, a na kojoj je planirana izgradnja Supergumna, regionalnog posjetiteljskog centra kao infrastrukturnog objekta Ministarstva turizma za Šibensko-kninsku županiju te nogometnog stadiona.”

 • 12.05.2015.
  https://www.infovodice.com/gradske/3380-radi-izgradnje-regionalnog-centra-za-posjetitelje-grad-vodice-krece-u-izmjene-prostornog-plana.html
 • Zapisnik sa sjednice:
  Točka 7. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica
  Izvjestitelj akta bila gđa Vesna Franin.
  SUDIONICI RASPRAVE: G. Šime Bilan, gđa Vesna Franin, gđa Gradonačelnica, gđa Marija Alfirev, g. Marko Lugović i g. Roko Ivanda.
  ZAKLJUČAK: Vijeće je većinom s 8 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i 1 „suzdržanim“ donijelo Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodica, koja se prilaže uz točku 7. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

SAŽETAK:

 • 25. sjednica Gradskog vijeća održana je 22.12.2016.
 • 22.12.2016. na sjednici je od strane Gradskog vijeća donesena Odluka  o sklapanju ugovora o  pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za posjetitelje
 • Prema službenom dokumentu ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u Službenom glasniku Grada Vodica
 • Odluka o sklapanju ugovora o  pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za posjetitelje objavljena je u Službenom glasniku Grada Vodica 30.12. 2016.
 • Dakle, objava je stupila na snagu u 2017.godini
 • SPORAZUM između Šibensko kninske županije i Grada Vodica potpisan je 02.04.2014.
 • UGOVOR O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA  između Šibensko kninske županije i Grada Vodica potpisan je 28.12.2016.
 • UGOVOR O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA  između Šibensko kninske županije i Grada Vodica ovjeren je kod javnog bilježnika Marka Vuletina 30.12.2016. 
 • UGOVOR O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA  između Šibensko kninske županije i Grada Vodica potpisan je prije stupanja na snagu Odluke  o sklapanju ugovora o  pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za posjetitelje donesene na Gradskom vijeću
 • ANEKS UGOVORA o osnivanju prava građenja potpisan je između Grada Vodica i Šibensko-kninske županije 14.02.2017.
 • ANEKS UGOVORA ne sadrži podatke o upravljanju ni udjelima  Grada Vodica u Centru za posjetitelje iako snimka sa sjednice i izjava bivše gradonačelnice Branke Juričev Martinčev govore upravo suprotno, odnosno da će Aneks ugovora sadržavati te detalje.
 • ANEKS UGOVORA pod točkom 3. – Grad Vodice ovlašćuje Šibensko-kninsku županiju da temeljem osnovnog ugovora i ovog  Aneksa o osnivanju prava građenja, može zatražiti i postići uknjižbu prava vlasništva na svoje ime za cijelo i bez daljnjih pitanja i odobrenja na čest. zem. 6446/1 i 6446/4 sve u K.O. Vodice.

Vratimo se na početak, na izjavu bivše gradonačelnice:”Tri puta se o tome odlučivalo u Gradskom vijeću, svi su bili za taj projekt”. Iz navedenih naših izvadaka i činjenica, jasno se vidi da nisu svi bili za taj projekt. Osim toga, poučeni dosadašnjim iskustvom LNM sa sjednicama Gradskog vijeća i dobivanja polovičnih ili nikakvih odgovora, postavlja se pitanje jesu li tadašnji vijećnici bez obzira na stranku kojoj pripadaju uopće razumjeli o čemu se radi i za što su glasovali ili su dovedeni u zabludu od strane bivše gradonačelnice.  Iz svega navedenog ostaje činjenica da je Ugovor o pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za posjetitelje potpisan prije nego je Odluka Gradskog vijeća stupila na snagu. Isto tako, na snimci sa sjednice jasno se čuje izjava bivše gradonačelnice: ”U narednom periodu bi točno definirali aneksom ugovora međusobne odnose Grada Vodica i Šibensko-kninske županije u odnosu na vlasništvo i upravljačku strukturu Centra za posjetitelje.” Slika iznad jasno pokazuje kako izgleda taj Aneks ugovora i da on ne sadrži ono što je izjavila tadašnja gradonačelnica. Postavlja se pitanje, tko potpisuje ugovor o pravu građenja da bi nakon što se izgradi objekt definirao udjele i vlasnička prava? Da li činjenica kako je Grad kupio nove terene ukazuje da se odrekao postojećeg? Da li bi bivša gradonačelnica potpisala isto za svoju imovinu? Smatramo da su navedeni dokumenti i činjenice dovoljne i za DORH.

Ovo je snimka 25. sjednice GV Grada Vodica na kome je bivša gradonačelnica Branka Juričev Martinčev prezentirala projekt Gumno i upoznala vijećnike sa ”svim” detaljima.

Facebooktwittermail
 • Kontakt

  Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca