Nepravomoćna presuda Općinskog suda u Šibeniku

Moguća milijunska odšteta?!

Općinski sud u Šibeniku , protiv tuženika Leć d.o.o. Vodice, Obala Juričev Ive Cota 9, radi isplate, nakon održane i zaključene glavne rasprave dana 05. prosinca 2019.godine u nazočnosti punomočnika stranaka, a na ročištu održanom povodom objave presude dana 22. siječnja 2020.g.

presudio je

  1. ) Nalaže se tuženiku Leć d.o.o. Vodice, Obala Juričev Ive Cota 9., da isplati tužitelju, u roku od 8 dana i pod prijetnjom ovrhe, po osnovi noćnog rada, prekovremenog rada, rada na blagdane i neradne dane, te rada subotom i nedjeljom, brutto iznos zajedno sa zakonskom zateznom kamatom
  2. ) Dužan je tuženik naknaditi tužitelju parnički trošak, u roku od 8 dana zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, koje na iznos teku od dana presuđenja pa do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3 postotna poena

Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe drugostupanjskom Županijskom sudu u roku od 8 dana. Rok za žalbu za stranku kojoj je presuda uručena na ročištu na kojem je ista objavljena, počinje teći od dana održanog ročišta na kojem je presuda objavljena, odnosno,  uručena. Za ostale stranke rok za žalbu teče od dana primitka pismenog otpravka presude. Žalba se podnosi putem Općinskog suda, pismenim putem, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

Kao što vidimo, radi se o kršenju Zakona o radu od strane trgovačkog društa Leć d.o.o. kojeg predstavlja direktor Stanko Birin.

Nakon žalbenog postupka, doznat ćemo da li će ova presuda postati pravomoćna.

S obzirom da su i bivša i sadašnja gradonačelnica znale za ovaj postupak koji se vodio na sudu, bit će zanimljivo čuti objašnjenje Gradonačelnice u slučaju milijunske isplate ovog trgovačkog društva  s obzirom da  Gradonačelnica Vodica i načelnik Općine Tribunja predstavljaju Skupštinu društva.

 

Zanimljiva je činjenica da o ovoj nepravomoćnoj presudi nije bilo nikakvih podataka na Infovodice?!

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca